Ruiming

In Nederland zijn veel begraafplaatsen met ruimtegebrek. Om deze reden worden er op veel plaatsen vervallen of teruggegeven graven geruimd. Wij kunnen dit voor u uitvoeren op zeer zorgvuldige wijze met veel respect voor de nabestaanden.

Zorgvuldige voorbereiding

Het ruimen van graven geniet een zorgvuldige voorbereiding. Een actuele begraafplaatsadministratie is de basis voor een verantwoorde aanpak.

Het is belangrijk de nabestaande goed te informeren. Dit gebeurt meestal met een brief.

Er zijn veelal twee type graven; familiegraven en algemene graven.

Op het moment dat grafrechten van familiegraven verlopen zijn, krijgen de nabestaanden de kans om deze te verlengen. Mochten zij dit niet wensen en afstand doen van het graf, dan kan dit graf geruimd worden. Bij algemene graven bestaat niet de kans om de grafrechten te verlengen. Wel moeten de nabestaanden geïnformeerd worden en mochten zij niet wensen dat het graf geruimd wordt, dan bestaat de kans om het graf op en her te begraven. Dit dienen de nabestaanden zelf aan te vragen.

De zorgvuldigheid van de communicatie met nabestaanden is heel belangrijk. De wensen van de nabestaanden staan centraal en mocht men een persoonlijk gesprek wensen, dan moet dit tot de mogelijkheden behoren.

Alle informatie over de ruiming worden verwerkt in een ruimingsplan. Voor de uitvoering van de ruiming dient toestemming te worden gevraagd bij de Inspectie van Volksgezondheid. Als nabestaanden wensen dat een persoon op- en herbegraven moet worden, moet dit apart aangevraagd worden.

Er kan gekozen worden om een proefruiming te doen. Hiermee word inzichtelijk hoe de vertering op de begraafplaats is. Dit bepaald mede de uitvoeringswijze voor het ruimen. Ook de bodemcondities worden hiermee inzichtelijk.

Mocht u behoefte hebben aan ondersteuning in de voorbereiding, dan kunnen wij u deze bieden.

Uitvoering

Het ruimen van graven kan verschillen van een groot veld wat geheel geruimd kan worden tot het ruimen van enkele graven tussen graven welke blijven liggen.

De ruimingswerkzaamheden worden in nauw overleg met het beheer van de begraafplaats uitgevoerd. Tijdens begrafenissen worden de werkzaamheden stilgelegd. Ruimingswerkzaamheden worden uitgevoerd volgens wettelijk daartoe gestelde eisen, overeenkomstig de richtlijnen van de Inspectie (verricht door de VROM).

Om het te ruimen gedeelte wordt een afscherming geplaatst van 200 cm hoog. Waarop duidelijk vermeld staat dat toegang is verboden.

De stoffelijke resten worden gesloten getransporteerd en bijgezet in het verzamelgraf. De mogelijkheid bestaat om de stoffelijke resten afzonderlijk in kartonnen dozen in het verzamelgraf te plaatsen.

De restanten van kleding, kisthout en kistbekleding worden in een afgesloten container afgevoerd naar een erkende verwerker. Mochten er persoonlijke voorwerpen worden gevonden zoals een rozenkrans of een trouwring, dan worden deze aan het beheer gegeven met vermelding van het grafnummer.

Tijdens de ruimingswerkzaamheden zullen alle benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt.

Er zijn drie verschillende soorten ruimingen te noemen: ruimen van kleigraven, ruimen van zandgraven en het ruimen van keldergraven. Deze drie verschillende ruimingen worden hiernaast toegelicht.

Ook op en herbegravingen behoren tot de mogelijkheden. Dit kan wanneer nabestaanden besluiten om hun dierbare opnieuw te begraven, of om alsnog gecremeerd te worden, of wanneer de man en vrouw apart begraven liggen en de kinderen toch wensen dat ze samen in een familiegraf begraven worden. Dit wordt tevens toegelicht.

Na de ruimingswerkzaamheden wordt de grond weer geëgaliseerd en het werkterrein opgeruimd.